Skip to content

TORRENTS D'ART

La creació artística i la participació cultural en general son un poderós instrument rehabilitador que contribueixen amb molt de pes a donar oportunitats i facilitar la recuperació a persones amb discapacitat deguda a un Trastorn Mental Greu i/o amb rendiment cognitiu defectual.

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb l’objectiu d’establir un marc de diàleg entre art, salut i comunitat, ofereix un espai de trobada i creació artística, el Centre de creació artístic-cultural Torrents d’Art, posant el focus en els processos d’anàlisis, de reflexió, de creació i d’experimentació artística, per a la comunitat i amb la comunitat, i habilitant les dinàmiques de treball que garanteixin l’accessibilitat de tots i totes. Els processos creatius, siguin grupals o individuals, permeten gaudir de major autonomia, llibertat i inclusió social, apoderant-se de nous espais físics, relacionals, deliberatius i personals.

 

La proposta contempla la dinamització d’un espai de caràcter inclusiu on les persones, tinguin o no algun tipus de discapacitat, participin conjuntament en processos de creació artística. S’habilita un espai no estigmatitzador que garanteix l’accessibilitat de tots i totes, lluita contra l’estigma social associat a la discapacitat i dona visibilitat a la ciutadania com a agent generador de cultura. Totes les activitats del projecte van dirigides a persones amb discapacitat i sense, i ofereixen una metodologia i dinamització pensada per afavorir la relació, comunicació i treball conjunt. 

CENTRE:

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

PERSONES BENEFICIÀRIES:

Persones amb discapacitat física i/o psíquica, usuàries dels serveis del PSSJD o d'altres organitzacions dels municipis on es realitzen les activitats. Es prioritzen aquells usuaris que mostrin especial motivació i interès pels processos artístics i estiguin en situació de pobresa i/o risc d’exclusió social.

ÀMBIT TERRITORIAL:

Barcelona, Cornellà, Sant Boi de Llobregat i Castelldefels

COL·LECTIU:

Risc d’exclusió social, Discapacitat, Salut mental

ÀMBIT D'ATENCIÓ

Sanitari

SUBVENCIÓ:

12.546,25€

Subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la convocatòria de l'IRPF 2020.