Skip to content

Temps d’esport: vida sana

El projecte Temps d'esport: vida sana pretén fomentar conductes i hàbits de vida saludable de persones amb discapacitat que treballen al Centre Especial de Treball El Pla, a Almacelles. La finalitat és que aquesta activitat incideixi en el seu benestar físic, mental i social, vetllant per la promoció de la salut de les persones ateses. A la vegada, es pretén establir un espai de reflexió i creixement personal entorn a l'autocura, on es realitzin activitats físiques que permetin minimitzar la pèrdua funcional i l'envelliment prematur.

El CET Pla és una entitat prestadora de serveis amb valor social, que ofereix llocs de treball estables a més de cent persones treballadores, dels quals el 85% posseeixen certificat acreditatiu de la seva discapacitat (ja sigui psíquica, física o derivada de malaltia mental) i al voltant del 5% es troben en situació de risc d’exclusió social; la resta de personal forma part de l’equip tècnic de suport al/la treballador/a (monitors/es, psicòleg/a, treballador/a social), administració i direcció.

Les persones amb discapacitat, especialment aquelles que pateixen una discapacitat de tipus psíquic, constitueixen un subconjunt de població amb major predisposició a tenir malalties, tant de tipus físic com mental. La major part d’aquestes malalties es deuen fonamentalment a les característiques genètiques i biològiques vinculades a les conseqüències de la pròpia discapacitat, com l’envelliment prematur. Segons un estudi de l’Observatori de la Discapacitat a Catalunya realitzat l’any 2014, els índexs de sedentarisme també són més elevats entre les persones amb discapacitat i més encara en les dones. La realització d’activitat física i esport sembla condicionada a l’accessibilitat social i física a espais o pràctiques esportives adaptades a les seves necessitats.


A Sant Joan de Déu creiem que l’entorn laboral també ha de ser un espai de creixement personal integral, en el qual tenen cabuda activitats pensades per al desenvolupament personal de les persones amb discapacitat pensat en el sentit més ampli. És per això que amb l’objectiu de millorar la seva atenció i qualitat de vida, la nostra entitat pretén posar en marxa aquest projecte de vida saludable en el qual s’alterni una activitat física de baix impacte amb sessions educatives que permetin evitar conductes de risc.

CENTRE:

CET El Pla - Fundació Benito Menni

PERSONES BENEFICIÀRIES:

20 persones (any 2021)

ÀMBIT TERRITORIAL:

Almacelles (Lleida)

COL·LECTIU:

Risc d’exclusió social, Discapacitat, Salut mental

ÀMBIT D'ATENCIÓ

Social

SUBVENCIÓ:

1.493,40€

Subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la convocatòria de l'IRPF 2020.