Skip to content

LLARS INSULA

El Programa Insula es va posar en marxa el 2019 amb l’objectiu d’abordar el problema d’accés a l’habitatge a la ciutat de Barcelona de persones i famílies en situació de vulnerabilitat social i amb rendes baixes insuficients per assumir els costos d’accés i manteniment d’un habitatge en règim de lloguer, en el mercat estàndard actual.

Insula vol afavorir l’accés a un habitatge compartit tot oferint un acompanyament social en un entorn inclusiu que respecti i canalitzi les expectatives vitals tant de la persona com de la família, un acompanyament laboral per millorar la seva ocupabilitat i autonomia econòmica i un suport econòmic que complementi les rendes disponibles, quan sigui necessari.

Aquest programa està gestionat per Sant Joan de DéuCàritasFormació i Treball i Fundació MambréEntre final del 2019 i fins el primer semestre de 2020, el projecte Llars-Insula ha fet un creixement de places amb l’obertura de 10 nous habitatges i acollint a 9 persones soles sense llar i 7 nuclis familiars, 6 dels quals amb fills menors a càrrec. Això se suma a les 42 places ja disponibles amb anterioritat del projecte Llars, generant un total de 23 habitatges on hi residencien un total de 71 persones.

 

 

Per l’any 2021 plantegem un nou creixement del projecte en 12 habitatges per a dones al territori del Besòs, en col·laboració amb el Consorci del Besòs. D’aquesta manera potenciem la perspectiva de gènere del projecte acollint a un col·lectiu especialment vulnerable..

CENTRE:

Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona

PERSONES BENEFICIÀRIES:

74 Persones (any 2021)

ÀMBIT TERRITORIAL:

Barcelona, Lleida

COL·LECTIU:

Risc d’exclusió, Sensellarisme

ÀMBIT D'ATENCIÓ

Social

SUBVENCIÓ:

178.476,55€

Subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la convocatòria de l'IRPF 2020.