Skip to content

Inserció Laboral per a persones
en situació de sensellar

A Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona no només s'ofereix habitatge en centres residencials i pisos d'inclusió, també es fa un treball d'acompanyament biopsicosocial de les persones en situació de sensellar ateses. Accedir a una feina digna dota de major autonomia, empoderament i sentit de realització a les persones per acomplir els seus projectes vitals.

A través del seguiment del pla de treball individualitzat es poden valorar les necessitats de cada persona i oferir-los els serveis que els calen per aconseguir l’autonomia. A totes les persones residents se’ls ofereix acompanyament durant tot el seu procés en què es treballen aspectes com la contenció emocional, el reforç positiu, el reajustament d’expectatives; a més d’ajudar-los a realitzar tràmits administratius o oferir-los ajuts econòmics per afavorir el manteniment d’una feina, per fer front els costos del transport… Així mateix es pretén incidir sobre les competències, formació i habilitats personals de les persones beneficiàries amb la finalitat que puguin trobar una ocupació estable que els permeti adquirir una vida autònoma un cop surtin del centre residencial.

A Serveis Socials Barcelona – Sant Joan de Déu el projecte ofereix un acompanyament individualitzat en la cerca d’ocupació que inclou:

  • Orientació i valoració: Consisteix en una primera presa de contacte per poder valorar expectatives del beneficiari, competències i/o dificultats que pugui presentar per poder realitzar un itinerari laboral.
  • Coordinació i derivació: En funció de la situació de la persona beneficiària, serà derivada a una entitat externa a realitzar formacions o completar l’itinerari (Formació i Treball, Fundació Mambré, Barcelona Activa, Projecte Labora).

El 40% de les persones té feina quan finalitza l’acompanyament per part de SJD Serveis Socials. L’acompanyament laboral està enfocat a trobar una feina i també a millorar la situació econòmica, ja que només un 18% de les persones que tenen feina perceben ingressos superiors als 800€.

CENTRE:

Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona

PERSONES BENEFICIÀRIES:

Persones sense llar, ateses als centres residencials d'Hort de la Vila i Creu de Molers que facin demanda explícita de realitzar un itinerari d'inserció laboral.

ÀMBIT TERRITORIAL:

Barcelona

COL·LECTIU:

Risc d’exclusió, Sensellarisme

ÀMBIT D'ATENCIÓ

Social

SUBVENCIÓ:

12.776,07€

Subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la convocatòria de l'IRPF 2020.