Skip to content

Programa de continuïtat en l'atenció integral
a les persones grans

Al nostre entorn s'està produint un increment molt considerable del nombre de persones majors de 65 anys i, en especial, un gran augment del col·lectiu de població major de 80. L'envelliment és l'expressió d'un èxit humà, però també afavoreix l’aparició de malalties cròniques i degeneratives que poden produir algun tipus de dependència, funcional o cognitiva.

La responsabilitat d’atendre les persones grans o depenents recau, en la majoria de les famílies, en una única persona, la cuidadora principal, que assumeix múltiples tasques, dedica temps i energia durant un període prolongat, de vegades sense preparació, per a afrontar la diversitat i complexitat de situacions que les atencions comporten, amb el consegüent impacte físic i psicològic sobre la seva pròpia vida.

L’eix vertebrador del Programa de continuïtat en l’atenció integral a les persones grans se centra en oferir cures com a suport a la qualitat de vida de les persones grans i les seves famílies. La seva finalitat és proporcionar una atenció especialitzada, integral i holística a persones grans que es troben en situació de dependència i/o discapacitat, vinculades a la falta o perduda de capacitat psíquica, física o intel·lectual.

Per dur a terme aquesta atenció se selecciona una persona cuidadora professional de la borsa de treball de la FAD-SJD per tal que es vinculi al domicili i dugui a terme les activitats recollides en un pla d’atenció per donar cobertura a les expectatives de les persones ateses.

Aquest programa també contribueix a millorar les desigualtats de gènere en tota la seva dimensió. Dona valor i reconeixement al treball de la cura de persones, que actualment predomina dins l’àmbit domèstic i no remunerat o en condicions laborals precàries (o fins i tot en l’economia submergida). La remuneració en condicions dignes possibilita que es pugui viure també de manera digne, amb un horari laboral raonable.

CENTRE:

Fundació d’Atenció a la Dependència SJD

PERSONES BENEFICIÀRIES:

Persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta i/o la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l'atenció d'una altra o altres persones o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d'altres suports per a la seva autonomia personal.

ÀMBIT TERRITORIAL:

Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Garraf

COL·LECTIU:

Risc d’exclusió, Gent gran, Dependència

ÀMBIT D'ATENCIÓ

Social, Sanitari

SUBVENCIÓ:

38.041,67€

Subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la convocatòria de l'IRPF 2020.