Skip to content

COHOUSING SENIOR

El projecte Cohousing senior es configura com un espai residencial de cohousing per donar cobertura residencial i acompanyament social a persones grans en situació de sense llar, oferint un acompanyament integral i comunitari centrat en la persona.

Segons dades de l’informe de l’Ajuntament de Barcelona Qui dorm al carrer a Barcelona? Característiques de la població sense sostre de la ciutat, l’any 2019 un total de 1027 persones dormien als carrers de la ciutat. Al mateix informe se cita que el 9’5% de les persones que dormien al carrer entre 2008 i 2018 tenien entre 65 i 75 anys. A més, segons fonts de la memòria de 2019 de Sant Joan de Déu Serveis Socials, es van atendre a 606 persones de les quals el 8% eren més grans de 61 anys. 

Per aquestes raons i per la voluntat de poder oferir solucions residencials estables i dignes a les persones en situació de major vulnerabilitat, neix el projecte Cohousing senior, que vol esdevenir un model d’habitatge comunitari i col·laboratiu per a persones grans. L’objectiu es donar resposta residencial a 30 homes i dones majors de 60 anys que per la seva situació de salut, personal o econòmica no poden accedir a un habitatge.

El programa ofereix un acompanyament social centrat en la persona i des de la vessant comunitària, aplicant els principis fonamentals de “housing first” a persones en situació de vulnerabilitat residencial i/o exclusió social que faciliti la recuperació o manteniment de la seva situació.

CENTRE:

Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona

PERSONES BENEFICIÀRIES:

Homes i dones de 60 o més anys en situació de sense llar, autònomes per les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diaria que per la seva situació de salut, personal o econòmica no puguin accedir pels seus propis mitjans a un habitatge estable. Aquestes persones han d'haver passat per un procés de situació de recuperació personal en algun recurs social i/o residencial previ i necessitin un recurs residencial estable per afrontar la vellesa.

ÀMBIT TERRITORIAL:

Badalona

COL·LECTIU:

Risc d’exclusió, Gent gran, Sensellarisme

ÀMBIT D'ATENCIÓ

Social

SUBVENCIÓ:

38.018,55€

Subvenció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la convocatòria de l'IRPF 2020.